Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΣ ΩΔΗΓΗΣΑΣ, ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ

Ποιμαντικῶς ὡδήγησας, πρὸς νομὰς εὐσεβείας, τὸ τοῦ Κυρίου ποίμνιον, πάνσοφε, Ἱεράρχα, ἀποδιώξας ὡς θῆρας, πᾶσαν αἵρεσιν· ὅθεν, νῦν ἐποπτεύεις, ἵλεως, καὶ ἡμᾶς οὐρανόθεν, ὡς παρεστώς, μετὰ τῆς Πανάγνου καὶ Θεοτόκου, τῷ θρόνῳ τῆς Θεότητος, παμμακάριστε Πάτερ.