Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Η ΠΑΝΑΓΝΟΣ ΩΣ ΕΙΔΕ ΣΕ

Ἡ πάναγνος ὡς εἶδὲ σε, ἐπὶ Σταυροῦ κρεμάμενον, θρηνῳδοῦσα, ἀνεβόα μητρικῶς·
Υἱέ μου, καὶ Θεέ μου, γλυκύτατόν μου τέκνον, πῶς φέρεις πάθος ἐπονείδιστον;