Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΡΟΜΦΑΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ

Ῥομφαία τὴν καρδίαν σου διῆλθε Πάναγνε, ἡνίκα τὸν υἱόν σου, ἐπὶ Σταυροῦ προσέβλεψας, καὶ ἐβόας· Μὴ ἄτεκνόν με δείξῃς, Υἱέ μου καὶ Θεέ μου, ὁ συντηρήσας με μετὰ τόκον Παρθένον.