Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

ΦΩΤΙΣΟΝ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΤΑΣ ΚΟΡΑΣ

Φώτισον ψυχῆς μου τὰς κόρας, ἀμαυρωθείσας ἀβλεψίᾳ, τῆς φθοροποιοῦ ἁμαρτίας, Θεογεννῆτορ πάναγνε Δέσποινα· σὺ γὰρ Πιστῶν βοήθεια, καὶ φωτισμὸς ὑπάρχεις Ἄχραντε.