Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΤΟΛΕ ΑΓΙΕ, ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑ ΜΑΤΘΑΙΕ

Ἀπόστολε Ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Ματθαῖε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.