Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΛΟΓΟΝ ΘΕΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΟΝ, ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ ΣΥΝΝΟΟΥΜΕΝΟΝ

Λόγον Θεοῦ τὸν ἄναρχον, καὶ Πατρὶ συννοούμενον, τὸν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος πατρικῷ βουλήματι, τὸ πᾶν συστησάμενον, θεοπρεπῶς γεγέννηκας, σάρκα γεγονότα, δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους· διὸ σε Θεοτόκον, ὀρθοδόξως φρονοῦντες, Χριστὸν ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.