Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΕΦΑΝΗΣ ΟΣΙΕ, ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἀνεφάνης Ὅσιε, τῇ Ἐκκλησίᾳ ὥσπερ ἄλλος ἥλιος, ταύτην φωτίζων ἀστραπαῖς , τῶν σῶν δογμάτων Θεόφανες, ὡς θυηπόλος, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.