Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΣΤΟΛΕ ΑΓΙΕ, ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑ ΛΟΥΚΑ

Ἀπόστολε Ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Λουκᾶ, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.