Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΩΣ ΙΕΡΑΡΧΗΝ ΤΙΜΙΟΝ, ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΝ ΣΤΕΡΡΟΤΑΤΟΝ

Ὡς ἱεράρχην τίμιον, καὶ ἀθλητὴν στερρότατον, ἡ οἰκουμένη προσάγει σοι Κύριε, θεῖον Κοδρᾶτον Ἀπόστολον, καὶ τοῖς ὕμνοις γεραίρει, τὴν σεπτὴν αὐτοῦ μνήμην, αἰτοῦσα πάντοτε, πταισμάτων ἄφεσιν, δωρηθῆναι τοῖς μέλπουσιν, Ἀλληλούϊα.