Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΣ

Ἀνδρέας ὁ πανεύφημος, στρατηλάτης καὶ μάρτυς, Σταυροῦ τῇ θείᾳ χάριτι, θράσος τύραννον εἷλε, καὶ στέφος ἤρατο δόξης, τούτω δὲ συνεκλάμπει, μαρτύρων δῆμος ἔνθεος, φάλαγξ τροπαιοφόρος, συνασπισμός, ἀρραγὴς ἀήττητος, ὧν τὴν μνήμην, φαιδρῶς πανηγυρίζοντες, τὸν Χριστὸν ἀνυμνοῦμεν.