Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΟΝ ΝΟΗΤΟΝ ΑΓΝΗ

Ἄνθρακα τὸν νοητὸν Ἁγνὴ πανάμωμε, Ἡσαΐας ὃν τεθέαται, φέρεις ἀγκάλαις Θεομῆτορ, μορφὴ τῇ ἡμετέρᾳ ἑνούμενον, καὶ κόσμω τὴν σωτηρίαν βραβεύοντα· ὅθεν σε πάντες μεγαλύνομεν.