Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

ΦΩΣ ΝΟΗΤΟΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟΝ, ΕΝΔΟΝ ΛΑΒΩΝ ΕΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ

Φῶς νοητὸν καὶ οὐράνιον, ἔνδον λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τῆς ἀκηράτου Τριάδος δοχεῖον ὤφθης Ὀνούφριε, καὶ νῦν μετὰ Ἀγγέλων ἠρίθμησαι, κραυγάζων· Ἀλληλούϊα.