Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΩΦΘΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ, ΟΥΡΑΝΩΝ, ΧΩΡΗΣΑΣΑ ΘΕΟΝ ΕΝ ΜΗΤΡΑ

Ὤφθης πλατυτέρα, οὐρανῶν, χωρήσασα Θεον ἐν μήτρᾳ, τὸν στενοχωρίας πονηρὰς ῥυόμενον τοὺς μελῳδοῦντας· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.