Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

ΟΝ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΩΣ, ΑΠΕΚΥΗΣΑΣ, ΦΘΟΡΑΝ ΜΗ ΓΝΟΥΣΑ ΑΓΝΗ

Ὃν ἀκατανοήτως, ἀπεκύησας, φθορὰν μὴ γνοῦσα Ἁγνή, Ἰησοῦν τὸν Σωτῆρα, ἐξιλέωσαι καὶ νῦν , ὑπερ τῶν δούλων σου.
Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι
Ὅταν ἔλθῃς ἐν δόξῃ, μετὰ τῶν Ἀγγέλων, κρῖναι τὰ σύμπαντα, καλὴν ἀπολογίαν, ἀποδοῦναί σοι Χριστέ, ἡμᾶς καταξίωσον.