Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚ ΣΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕΝ

Σωματούμενος ἐκ σοῦ προῆλθεν ὁ Λόγος, τὴν ἔκπτωσιν Ἄχραντε, τῶν Προπατόρων, διὰ σπλάγχνα οἰκτιρμῶν διορθούμενος.