Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΛΕΙ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΠΥΛΗΝ

Ἱερώτατός σε καλεῖ Προφήτης πύλην, ἀδιόδευτον Ἄχραντε, ὁ Κτίστης δι' ἧς διῆλθεν, ὡς μόνος ἐπίστασαι, πάλιν κεκλεισμένην, λιπὼν ὡς πρὸ τοῦ τόκου.