Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΡΑΔΙΩΣ ΘΕΟΤΟΚΕ ΔΙΑΠΕΡΑΝ, ΤΟΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΟΙ ΚΛΥΔΩΝΑ

Ῥαδίως Θεοτόκε διαπερᾶν, τὸν τοῦ βίου παράσχου μοι κλύδωνα, τῶν πειρασμῶν, τὰς ἐπαναστάσεις καὶ τῶν παθῶν, ὡς ἀγαθὴ πραΰνουσα, καὶ καθοδηγοῦσα πρὸς ἀρετῆς, οὐράνιον πορείαν, ὅπως ὡς εὐεργέτην, ἀκαταπαύστως μεγαλύνω σε.