Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΥΨΩΣΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΙΜΙΕ ΣΤΑΥΡΕ

Ἀνύψωσον Ἐκκλησιῶν, τὸ κέρας τίμιε Σταυρέ, κατάβαλε αἱρετικῶν, τῇ σῇ δυνάμει τὴν ὀφρύν, καὶ εὔφρανον τῶν Ὀρθοδόξων τὰς χορείας, ἀξίωσον προφθάσαι σου πάντας ἡμᾶς τὴν προπομπήν, καὶ καταπροσκυνῆσαί σε τὸ ὑποπόδιον Χριστοῦ· ἐν σοὶ γὰρ ἐγκαυχώμεθα, Ξύλον εὐλογημένον.