Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΡΗΜΑΣΙ ΣΟΙΣ ΕΠΟΜΕΝΑΙ

Ῥήμασι σοῖς ἑπόμεναι, γενεαὶ τῶν γενεῶν, Μακαρία σε μακαριοῦσιν ἀεί· Θεὸν γὰρ τὸν ὄντως μακάριον, ἐκύησας ἄχραντε Ἁγνή, τὸν πάντας μακαρίους, τοὺς αὐτῷ δουλεύοντας, ἀψευδῶς ποιοῦντα.