Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΤΑΤΡΥΦΗΣΑΣ ΘΕΟΦΡΟΝ ΤΗΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ

Κατατρυφήσας θεόφρον τῆς ἐγκρατείας, καὶ τὰς ὀρέξεις τῆς σαρκὸς χαλινώσας, ὤφθης τῇ πίστει σου αὐξανόμενος, καὶ ὡς φυτὸν ἐν μέσῳ τοῦ Παραδείσου ἐξήνθησας, Αὐξεντιε Πάτερ ἱερώτατε.