Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΝΕΚΡΟΥΤΑΙ ΑΔΑΜ, ΠΑΡΑΒΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Νεκροῦται Ἀδάμ, παραβὰς τὴν ἐντολὴν τοῦ Παντοκράτορος, σὺ δὲ τεκοῦσα τὴν αἰώνιον, ζωὴν Παρθένε Πανάμωμε, τοῦτον ἐλυτρώσω θανάτου, εὐχαρίστως σοι κράζοντα· Εὐλογημένη, ἡ Θεὸν σαρκὶ κυήσασα.