Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

ΦΩΤΟΕΙΔΗΣ ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣ

Φωτοειδὴς στῦλος πυρός, καὶ νεφέλη φωτεινὴ προηγουμένη, πρὸς οὐράνιον κλῆρον, Θεογεννῆτορ Ἁγνή, γενοῦ μοι Παρθένε πανάμωμε, τῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ βίου πλανωμένῳ.