Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΟΝ ΒΛΕΠΟΥΣΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΟΡΥΤΤΟΜΕΝΟΝ, ΥΠΟ ΛΟΓΧΗΣ Η ΠΑΝΑΓΝΟΣ

Σταυρούμενον βλέπουσα, καὶ τὴν πλευρὰν ὀρυττόμενον, ὑπὸ λόγχης ἡ Πάναγνος, Χριστὸν τὸν φιλάνθρωπον, ἔκλαιε βοῶσα· Τὶ τοῦτο Υἱέ μου; τὶ σοι ἀχάριστος λαός, ἀποτιννύει ἀνθ' ὧν πεποίηκας, καλῶν αὐτοῖς καὶ σπεύδεις με, ἀτεκνωθῆναι παμφίλτατε; καταπλήττομαι εὔσπλαγχνε, σὴν ἑκούσιον Σταύρωσιν.