Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Τοὺς εἰς τὰ τέλη τῶν αἰώνων, καταντήσαντας Φιλάνθρωπε, καὶ τρικυμίαις πειρασμῶν, ἀπολέσθαι κινδυνεύοντας, βοῶντας μὴ παρίδῃς· Σῶσον Σωτήρ, ὡς ἔσωσας, τοῦ θηρὸς τὸν Προφήτην