Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΑΓΙΩΝ ΑΓΙΑΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕΝ

Ἁγίων Ἁγίαν σε κατανοοῦμεν, ὡς μόνην κυήσασαν, Θεὸν τὸν ἀναλλοίωτον Παρθένε ἀμόλυντε, Μήτηρ ἀνύμφευτε· πᾶσι γὰρ ἐπήγασας πιστοῖς, τὴν ἀφθαρσίαν τῷ θείῳ τόκῳ σου.