Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

ΤΡΙΣΗΛΙΟΝ ΑΚΤΙΝΑ ΥΠΕΡΘΕΟΥ

Τρισήλιον ἀκτῖνα ὑπερθέου, Ἀθληταὶ Θεότητος ὁμολογοῦντες εὐσεβῶς, τὴν πολύθεον σκοτόμαιναν, ἐσκεδάσατε φωστῆρες χρηματίσαντες, φωταγωγοῦντες, Πιστῶν τάς διανοίας.