Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΧΑΙΡΕ Η ΜΟΝΗ, ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΚΥΗΣΑΣΑ

Χαῖρε ἡ μόνη, τὴν χαρὰν τοῖς ἀνθρώποις κυήσασα, χαῖρε οὐρανὲ καὶ θρόνε Χερουβικέ, καὶ περίδοξον παλάτιον, τοῦ Βασιλεύοντος, τῶν αἰώνων πανάμωμε Δέσποινα.