Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Ο ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ, ΣΑΡΚΑ ΑΝΕΛΑΒΕΤΟ, ΕΝΝΟΥΝ

Ὁ ἀπεριόριστος, σάρκα ἀνελάβετο, ἔννουν τε καὶ ἔμψυχον, ἐκ σοῦ Ἀειπάρθενε, τοῦ σῶσαι τοὺς βοῶντας, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.