Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

ΟΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡΟΥΣΙΩΣ, ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΥΟ ΓΕΓΕΝΝΗΚΑΣ

Οὐσίας ὑπερουσίως, Παρθένε δύο γεγέννηκας, ἡνωμένας Ἁγνὴ ἀσυγχύτως, τῷ Χριστῷ, ᾧ κραυγάζομεν· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.