Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

ΡΗΜΑΣΙΝ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΣΟΙΣ

Ῥήμασιν ἑπόμενοι τοῖς σοῖς, σὲ μακαρίζομεν θεομακάριστε, μακαριότητος ἔνθεον, εὑρηκότες σε ὑπόθεσιν, τὴν τὸν μακάριον ἡμῖν, Λόγον γεννήσασαν, ᾧ βοῶμεν· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον.