Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

ΚΑΙ ΖΩΝ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΩΦΘΗΣ

Καὶ ζῶν Εὐδόκιμος ὤφθης, κατὰ παθῶν παντοδαπῶν, καὶ νῦν εἰσέτι ὑπάρχεις, πηγὴ θαυμάτων τηλαυγής, ἐξ ἧς καθαίρονται πάθη, ψυχῶν ὁμοῦ καὶ σωμάτων.