Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΩΡΙΜΟΝ ΔΡΕΠΟΜΑΙ ΖΩΗΝ, ΜΗ ΒΛΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΤΩ ΞΥΛΩ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

Ὥριμον δρέπομαι ζωήν, μὴ βλαπτόμενος τῷ ξύλῳ τῆς γνώσεως· σὺ γὰρ Πανάχραντε, ζωῆς τὸ ξύλον, Χριστὸν ἐβλάστησας, τὸν τὰς εἰσόδους τῆς ζωῆς, τοῖς πᾶσι γνωρίζοντα· διὸ σε πάναγνε, Θεοτόκον εὐσεβῶς καταγγέλλομεν.