Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ,ΩΣ ΑΓΑΘΟΣ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ

Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου, καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον συγχώρησον· οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, εἰ μὴ Σὺ ὁ δυνάμενος, καὶ τοῖς μεταστᾶσι δοῦναι τήν ἀνάπαυσιν.