Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑΝ ΣΟΥ ΣΚΕΠΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ.... ΟΙΔΑ ΓΑΡ ΟΙΔΑ ΠΑΡΘΕΝΕ...

Τὴν ταχεῖάν σου σκέπην καὶ τὴν βοήθειαν. Καὶ τὸ ἔλεος δεῖξον ἐπὶ τὸν δούλόν σου, καὶ τὰ κύματα ἁγνὴ καταπράϋνον, τῶν ματαίων λογισμῶν, καὶ τὴν πεσοῦσάν μου ψυχήν, ἀνάστησον Θεοτόκε· οἶδα γὰρ οἶδα Παρθένε, ὅτι ἰσχύεις ὅσα καὶ βούλοιο.