Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009

ΛΑΟΙ ΠΡΟΣΚΙΡΤΗΣΑΤΕ, ΧΕΙΡΑΣ ΚΡΟΤΟΥΝΤΕΣ

Λαοὶ προσκιρτήσατε, χείρας κροτοῦντες πιστῶς, καὶ πόθω ἀθροίσθητε, σήμερον χαίροντες, καὶ φαιδρὼς ἀλαλάζοντες, πάντες ἐν εὐφροσυνη, τοῦ Θεοῦ γὰρ ἡ Μήτηρ, μέλλει τῶν ἐπιγείων, πρὸς τὰ ἄνω ἀπαίρειν, ἐνδόξως ἣν ἐν ὕμνοις ἀεί, ὡς Θεοτόκον δοξάζομεν.