Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

ΑΣΩΤΩΣ ΔΙΑΣΠΕΙΡΑΣ, ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΚΟΝ ΜΟΥ ΠΛΟΥΤΟΝ.....

Ἀσώτως διασπείρας, τὸν πατρικόν μου πλοῦτον, ἔρημος γέγονα, ἐν τῇ χώρα οἰκήσας, τῶν πονηρῶν πολιτῶν, καὶ τὴ ἀλογία ὡμοιώθην ἀνοήτοις κτήνεσι καὶ πάσης γεγύμνωμαι θείας χάριτος, διὸ ἐπιστρέψας βοῶ σοί, τῶ εὐσπλάγχνω καὶ οἰκτίρμονι Πατρί. Ἥμαρτον, δέξαι μὲ μετανοοῦντα ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με.