Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ......


ΤΗ Κ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΥΜνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν τῇ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων.
Τὴ Κ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀββάδων τῶν ἀναιρεθεντων ὑπὸ τῶν Μαύρων ἐν τῇ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

Στίχοι

· Διπλοῦς στεφάνους χειρὸς ἐκ τοῦ Κυρίου,

· Πόνων χάριν δέχεσθε καὶ τῶν αἱμάτων.

· Εἰκάδι Ἀββάδες ἐκ χθονὸς οὐρανὸν ἤλυθον εὐρύν.Τὴ αὐτὴ ἡμέρα, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ Νικήτα, Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος.Τὴ αὐτὴ ἡμέρα, Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Μαρτύρων γυναικῶν, τῶν ἐν Ἀμινσῷ, Ἀλεξανδρείας, Κλαυδίας, Εὐφρασίας, Ματρώνης, Ἰουλιανής, Εὐφημίας, καὶ Θεοδοσίας.

Στίχοι

· Δηλοῖ γυναικῶν τῶν πεπυρπολημένων,

· Ἀριθμὸς ἑπτὰ παρθένος τῶν Παρθένων.Τὴ αὐτὴ ἡμέρα, ὁ ἅγιος Μάρτυς Ῥοδιανὸς ξίφει τελειοῦται.

Στίχοι

· Ὁ Ῥοδιανός, ὡς ἐρυθρὸν σοὶ ῥόδον,

· Χριστὲ προσήχθη, τὸ σῶμα βεβαμμένος.Τὴ αὐτὴ ἡμέρα, ὁ Ἅγιος Ἀκύλας ὁ Ἔπαρχος ξίφει τελειοῦται.

Στίχοι

· Ἄμωμον ἱερεῖον ὤφθης Ἀκύλα,

· Τμηθεὶς ἀμώμω Δεσπότη διὰ ξίφους.Τὴ αὐτὴ ἡμέρα, ὁ Ἅγιος Λολλίων πυγμαὶς βαλλόμενος τελειοῦται.

Στίχοι

· Ὁ Λολλίων ἕστηκε τὰς πυγμὰς φέρων,

· Καὶ μὴ στεναγμόν, μηδὲ μυγμὸν ἐκφέρων.Τὴ αὐτὴ ἡμέρα, ὁ Ἅγιος Ἐμμανουὴλ ξίφει τελειοῦται.

Στίχοι

· Ξίφει χεθήτω, κὰν κοτύλη φησὶ μοί,

· Ἐμμανουὴλ πέφυκεν αἵματος μία.Ταὶς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.