Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

... ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΜΟΥ ΠΑΝΑΓΝΕ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΑΤΩΝ...

Ὁ δύνης μὲ λύτρωσαι πικράς, τῶν ποδῶν μου Πάναγνε, καὶ τῶν γονάτων παρέσεως, ἄρθρων τε θραύσεως, καὶ ἀρμῶν χειρῶν τε, καὶ ποδῶν ἐκλύσεως, καὶ βλάβης διαφόρων ῥευμάτων δέ, ἐν πᾶσι τούτοις με, ἀκηλίδωτον φυλάττουσα, ἐν ἀγάπῃ, τοῦ Θεοῦ καὶ πλάστου μου.